พัฒนาการด้านภาษา

joom May 6, 2021

วันนี้จะมาชวนคุณพ่อคุณแม่ส่งเสริม พัฒนาการด้านภาษา แก่ลูกน้อยวัย  3 – 5 ปี  ให้เขาสามารถสื่อสารทางการพูด  การอ่าน  และการเขียนที่เหมาะสมกับวัยของเขาค่ะ แนะนำการส่งเสริม พัฒนาการด้านภาษา ให้กับลูกวัยเด็กในแต่ละช่วงวัย ส่งเสริมพัฒนาการด้านภาษาของลูกวัย  3 – 4  ปี ความสามารถด้านภาษาของเด็กวัยนี้ –  คำพูดของลูกส่วนใหญ่มีความหมาย –  ลูกพูดเป็นประโยคยาวๆ ได้มากขึ้น –  เล่าอย่างเป็นเรื่องเป็นราวได้  เด็กบางคนอาจเล่านิทานเป็นตุเป็นตะก็มี สิ่งที่พ่อแม่ต้องส่งเสริม –  กระตุ้นให้ลูกอ่านหนังสือเพื่อฝึกพัฒนาการด้านภาษาและเกิดความใฝ่เรียนใฝ่รู้ –  สอดแทรกความรู้อื่นๆ แก่ลูก  เช่น  ความรู้เรื่องจำนวน  ขนาด  รูปร่าง  สีสัน  เวลา  สิ่งมีชีวิต  –  หมั่นเล่านิทานให้ลูกฟังบ่อยๆ ไม่ว่าจะเป็นภาษาไทยหรืออังกฤษก็ตาม  ให้ลูกคุ้นชินกับภาษา  วิธีการออกเสียง  สำเนียง  เขาจะเกิดการเรียนรู้และเลียนแบบโดยไม่รู้ตัว  ไม่รู้สึกว่าถูกกดดันหรือบังคับ    –  การร้องเพลงสั้นๆ สามารถพัฒนาการด้านภาษาของลูกได้ –  การอ่านบทอาขยานสั้นๆ ให้ฟังจนลูกจำได้แล้วให้เขาต่อบท  […]